Тематични направления
  • Общи аспекти на метрологията, методи за измерване, единство и точност на измерванията
  • Сензори, преобразуватели и средства за измерване на физически величини
  • Измервателни и информационни системи и технологии
  • Измерване в индустрията
  • Измерване в електроенергетиката
  • Акустични измервания, виброизмервания и диагностика
  • Измерване в екологията, биотехнологиите, медицината и спорта
  • Измерване на нефизични величини. Хуманитарни измервания
  • Управление и контрол на качеството, стандартизация и сертификация